دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

دیابت يكي از اختلالات متابوليكي بدن مي باشد كه توانايي بدن در سوخت و ساز گلوكز كاهش مي يابد و در نتيجه منجر به هايپرگلايسمي مي گردد. درمان ديابتي ها به وسيله انسولين و داروهاي كاهنده قند در بسياري از بيماران موثر واقع نمي شود.

استرس اكسيداتيو به عنوان عامل پاتوژنيك در نفروپاتي ديابتي مي باشد . مطالعات نشان مي دهد كه در افراد ديابتي مقادير آنيون سوپراكسيد، 8- هيدروكسي- 2- دي اكسي گوانوزين، پراكسيداسيون ليپيدي، اكسيداسيون پروتئين ها افزايش يافته و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاهش م ييابد.

كاهش راديكال هاي آزاد نظير واسط ههاي واكنش گر اكسيژني و نيتروژني، اثرات موثري در جلوگيري از عوامل عفوني دارد.

عصاره الكلي برگ درخت خرما حاوي اسيد گاليك مي باشد و به دليل دارا بودن كاتشين و تركيبات پلي فنوليك مي تواند به عنوان آنتي اكسيدان عمل كند كه منجر به مهار افزايش استرس اكسيداتيو گردد. هم چنين مطالعات نشان م يدهد كه عصاره برگ خرما بهتر . ازميوه خرما از اكسيداسيون ليپيدي جلوگيري ميكند

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما