دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

خرما همانند انگور داراي انواع فراواني است . بهترين نوع آن خرماي رسيدة شيرين با پوست نازك و پرگوشت م يباشد ، طبيعت رطب گرم و تر و طبيعت تمر، گرم و خشك استiran dates.

مهم ترين عملكرد و خواصي كه در كتاب هاي طب ايراني براي خرما بيان شده است شامل موارد زير است: 

بهترين زمان خوردن خرما فصول سرد سال است 

غني از مواد غذايي است  چرا كه سرشار از مواد غذايي همانند قند و چربي و پروتئين است.

خرما خون ساز است و برای کسانی که کم خوني فقر آهن و يا كمبود مواد خون ساز چون فولات دارند، مفيد بوده هم چنين در مادران باردار نيز بسيار مفيد است

دربيماري هاي فلج كننده سيتم عصبي چون مالتيپل اسكلروزيس و سكته و هم چنين فلج عصب هفت صورتي كاربرد درماني دارد

در موارد خستگي و كوفتگي هاي بدني خوردن خرما مفيد است

در تقويت كليه از شربت آن مي توان استفاده  نمود و همچنین خرما ملین است

خرما در سرفه هاي مزمن مفيد است خوردن آن با برنج در چاق شدن افراد لاغر مؤثر است

خوردن خيسانده خرما در شير خصوصاً با اندكي دارچين و آشاميدن شير تازه پس از آن در تقويت  ميل جنسي (قوه باء) تاثيرگذار است ملين است

در درمان بيماري هايي بلغمي چون مفاصل، رماتيسم  مفصلي و درد كمر مفيد است

براي رفع سرفه و بيماري هاي سرد ريوي در افراد با مزاج سرد قابل استفاده است
آشاميدن جوشانده آن با شنبليله براي شكستن سنگ و دفع آن مفيد است

هم چنين هسته خرما نيز خواص درماني فراواني از جمله موارد زير دارد

- رفع اسهال (سائيدة آن)
- سنگ شكن ( جوشانده آن)
- كمك به التيام زخمهاي چركي (سوخته هسته آن )

 

البته بايد توجه داشت كه مصرف زياد از حد خرما خصوصا در مناطق غير جنوب نيز مي تواند مضراتي داشته باشد كه اطباء در اين خصوص، هشدارهاي زير را ذكر كرده اند: - افراد با مزاج گرم بايد در خوردن آن احتياط . نمايند كساني كه در مناطق گرمسيري زندگي مي كنند كه خرما در آ نجا توليد نم يشود، نيز نبايد در خوردن . اين ميوه زياده روي نمايند زياد خوردن آن مولد سود است لذا كساني از نوعي اختلال رواني چون اضطراب و افسردگي رنج مي برند، .نبايد خرما زياد بخورند مصدع است يعني موجب سردرد مي شود و لذا كساني كه سردرد دارند نبايد خرما مصرف نمايند

خوردن بيش از حد خرما موجب زخم هاي دهاني، مشكلات ملتحمه و درد دندان مي گردد و بهبود آن مصرف آب انار و سكنجبين و شستن دهان بعد از خوردن آن با آب نيم گرم مي باشد . مخصوصا كه سماق در آن خيسانيده باشند و همچنين غرغره با گلاب و سماق با سركه و جويدن طولاني مدت . طرخونك در دهان مفيد مي باشد

انواع خرما در دنيا حدود 200 نوع خرما وجود داردكه تا كنون 120 نوع از آن شناخته شده و مورد بررسي قرار گرفته اند. خرماي ايران در انواع نسبتاً زيادي توليد مي شود كه بر اساس اطلاعات و منابع موجود، بالغ بر 100 نوع مختلف مي باشد. در بين مهم ترين ارقام ايران مي توان خرماي استعمران، مضافتي، كبكاب، شاهاني، زاهدي، ربي، خضراوي، برهي، حلاوي، خاصي، آل مهتري، خنيزي و مرداسنگ را نام برد كه هر كدام در مناطق و استان هاي مختلف داراي اهميت خاص خود هستند .

تركيبات مغذي موجود در خرما
الف/ اسيدهاي آمينه و تركيبات مغذي موجود در خرما

امروزه در جهان تحقيقات زيادي روي گون ه هاي مختلف گياهي كه در درمان بيماري ها موثر باشند، صورت مي گيرد . يكي از دلايل استفاده از داروهاي گياهي مي تواند خواص آنتي اكسيداني و فنلي باشد كه در اين گياهان موجود است. مطالعات نشان مي دهد كه رابطه اي بين مصرف مواد غذايي آنتي اكسيدان و بيماري هاي كشنده اي مثل بيماري هاي قلبي، سرطان، ديابت و... وجود دارد

حداقل 15 تركيب معدني در خرما شناسايي شده است . اهميت خرما به دليل وجود تركيباتي مانند كربوهيدرات ها گلوكز، فروكتوز، مانوز، مالتوز، ساكاروز، پلي ساكاريدها، اسيدهاي چرب كاپريك، لوريك، مريستيك، پالمتيك، استئاريك، مارگاريك، آراشيديك، پالميتولئيك، اولئيك، لينولئيك، تركيبات معدني پتاسيم، فسفر، آهن، برم، كادميوم، كلر، سرب، سولفور، فلوئور، كلسيم، كبالت، مس، منيزيم، منگنز، A ,B1,B2 ,C پتاسيم، سديم، روي، ويتامين ها ويتامين نياسين، فيبر، پكتين، نمك ها، پروتئين و اسيدهاي . آمينه مي باشد

اسيدهاي چرب موجود در ميوه و هسته خرما حاوي اسيدهاي اشباع و غير اشباع است. هسته و روغن خرما داراي چندين نوع مختلف از اسيدهاي چرب مي باشد. روغن خرما 3 درصد از اسيدهاي چرب مي باشد. اسيد - حاوي 5 پالمتيك، اسيد اولئيك و اسيد لينولئيك از اسيدهاي چرب مهم روغن خرما مي باشند. خرما حاوي تركيبات فلوئور بوده كه مفيد براي دندان هاست و از پوسيدگي آن ها جلوگيري مي كند. هم چنين حاوي تركيبات سلنيوم مي باشد كه جلوگيري كننده از سرطان م يباشد . پتاسيم نيز از ديگر تركيبات معدني بوده كه در بسياري از انواع خرما يافت مي شود. ميزان پتاسيم، فسفر، آهن و نيز تركيبات پروتئيني در خرما بيش از ساير ميوه ها مي باشد. هم چنين تركيبي مانند برم و ويتامين ها در درمان روماتيسم موثر هستند.

از ديگر اسيد آمينه هاي موجود در خرما مي توان به 0)، فنيل آلانين /2- 3)، متيونين ( 219 - ليزين ( 282 6)، ترئونين - 12 )، سرين ( 238 - 0/8- )، پرولين ( 369 173) 1)، والين - 1-264 )، تريپتوفان ( 100 )، تيروزين ( 181 ) .( 8) اشاره كرد( 22،25 - 0/5-271 ) وآلانين ( 342 )

آهن در خرما

آهن نقش مهمي در فرآيندهاي متابوليسمي از قبيل انتقال اكسيژن، انتقال الكترون، متابوليسم اكسيداتيو و ايفا م يكند . فقر آهن در بدن و يا تجمع DNA سنتز بيش از حد آن مي تواند منجر به توليد راديكال هاي آزاد مضر، آسيب به قل ب و كبد شده و درنتيجه منجر به مرگ و مير گردد. غذاهاي گياهي حاوي آهن مي باشند كه به صورت متالوپروتئين و فرتي ن هاي گياهي و يا تركيبات ذخيره شده به شكل فيتات در گياهان يافت مي شوند. در رژيم غذايي دو نوع آهن وجود دارد كه شامل آهن هم و آهن غير هم مي باشد . منبع آهن هم، هموگلوبين و ميوگلوبين مي باشد و در گوشت، ماكيان و ماهي يافت مي شود، در حالي كه آهن غير هم از مصرف ميوه جات، سبزيجات و غلات تامين مي گردد

مطالعات نشان م يده د كه اسيد معده براي حل كردن آهن غير همي در غذا ضروري مي باشد، در نتيجه شيره معده و انحلال آهن غيرهمي PH رابطه اي بين وجود دارد؛ به همين علت افرادي كه دچار آنمي و يا مشكل معدي هستند، توانايي جذب آهن غير همي را ندارند. تمام گياهاني كه داراي منبع غني از آهن مي باشند، حاوي اسيدهاي ارگانيك سيتريك، ماليك و آسكوربيك هستند كه حضور اين تركيبات منجر به افزايش جذب آهن مي گردد . از طرفي هنگامي كه آسكوربيك اسيد و آهن ب هطور هم زمان مصرف شوند، ميزان جذب آهن در بدن افزايش مي يابد  .

مطالعات نشان مي دهد كه فيبر منجر به اف زايش جذب آهن غيرهمي مي شود، اما كلسيم، فيلات و پلي فنل ها نقش بازدارنده در جذب آهن غير همي ايفا م يكنند . فيلات نمك هاي هگزا فسفات اينوزيتول هستند كه منبعي از فسفات و مواد معدني م يباشند؛ مقدار كافي از آسكوربيك اسيد مي تواند مانع از عملكرد فيلات گردد. بررسي ها نشان مي دهد كه فقر آهن مي تواند اثرات مخربي روي عملكرد بدن انسان ايفا كند و متابوليسم اكسيداتيو را تخريب نموده و منجر به توليد اسيد لاكتيك در ماهيچه ها شده در نتيجه باعث آنمي گردد . از طرفي كبود آهن اثر منفي روي سيستم دفاعي عليه در اثر فقر T عفونت ها دارد. كاهش توليد لنفوسيت هاي آهن باعث اختلال در پاسخ هاي ايمني م يشود. كاهش تعداد اين سلول ها مي تواند ناشي از اختلال در سنتز در اثر كاهش فعاليت ريبونوكلئوتيد ردوكتاز DNA باشد كه براي فعاليت نياز به آهن دارد. هم چنين عملكرد نوتروفيل ها هم به واسطه كمبود آهن و تشكيل راديكال هاي .( هيدروكسيل درون لكوسيت ها مختل مي گردد

فیبر خرما 

فيبر داراي اثرات فيزيولوژي و متابوليكي مفيدي است و اهميت آن در كاهش چربي و قند خون و هم چنين كاهش احتمال ابتلا به سرطان روده و دستگاه گوارش شناخته شده است. فيبرهاي محلول، در كاهش چربي و قند خون و هم چنين پيشگيري از برخي بيماري هاي قلبي- عروقي نقش مهمي را ايفا م يكند. فيبر قسمت غير قابل حل شونده خرما مي باشد كه از قسمت هاي اصلي سلولز، همي سلولز، ليگنين و پروتئين هاي نامحلول تشكيل شده است. فيبر خرما داراي ارزش غذايي به سزايي م ي باشد كه از جمله خاصيت آنتي اكسيدان بودن آن است. خاصيت آنتي اكسيداني فيبر به محتواي ليگنين آن مربوط مي باشد كه داراي خواص ضد ميكروبي نيز مي باشد. ليگنين به ميزان 50 درصد در فيبر خرما وجود دارد و گزارش شده كه در مرحله رسيدن خرما، آنزيم هاي سلولاز و پكتيناز فيبر را به مولكول هاي كوچك تر مي شكنند كه مي تواند مقدار زيادي ليگنين ايجاد شود. مطالعات اپيدميولوژيك نشان مي دهد به دليل اين كه فيبر موجود در خرما منجر به كاهش كلسترول پلاسمايي مي گردد، نقش حفاظتي عليه LDL كبدي و بيماري هاي قلبي دارد. مطالعات نشان داده اند كه كبد به LDL نقش مهمي در چرخش apoB/E واسطه رسپتور دارد. هم چنين نشان داده شده كه كلسترول بالا تنظيم كننده فعاليت پروتئين ناقل كلستريل استر مي باشد Cholesteryl ester transfer protein (CETP) VLDL نقش مهمي در تبديل (LPL) و ليپوپروتئين ليپاز ايفا مي كند؛ از طرفي فيبر در كاهش فعاليت LDL به تاثيرگذار است . LPL وريدي و هم چنين فعاليت CETP به وسيله كمپلكس ايزولين/ apoB/E و رسپتور LPL گلوكاگون تنظيم مي شوند كه فيبر مي تواند از طريق اثر پلاسمايي LDL روي متابوليسم هورمون ها در كاهش . تاثيرگذار باشد

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما