دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

خواص خرما و هسته خرماروغن خرما از ميوه خرما حاصل مي شود كه نقش مهمي در متابوليسم و رشد ايفا مي كند و به دليل نداشتن چربي هاي ترانس كه منجر به مسدودشدن رگ مي شوند، . در طبخ مواد غذايي مورد استفاده قرار م ي گيرند  ،(tocotrieol) روغن خرما منبع غن ي از توكوتري اول منيزيوم و 10 درصد اسيد چر ب غي ر اشباع ،K ويتامين لينولئيك و تركيبات متعدد ديگر مي باشد. به طور ي كه تري گليسريدها جز تركيبات درشت و ف يتونوترينت ها توكوفرول، توكوترينول ها، ،E (كاروتن ها، ويتامين فسفوليپيد و استرول) و اسيدهاي چرب آزاد جز تركيبات كوچك تر محسوب م ي شوند 

تركيبات خرما با جلوگيري از بيوسنتز كلسترول و تجمع پلاكت ها موجب كاهش خطر ترومبوز شر ياني و تصلب شر يان شده و فشارخون را كاهش مي دهد . روغن خرما ي خام سرشار از منبع كاروتنوئيد است و در ميان تركيبات م ي باشند A پيش ساز ويتام ين β و α آن، كاروت نهاي كه منبع غذايي مناسبي براي درمان افرادي است كه دچار مي باشند. از طرفي توكوفرول ها و A نقص ويتامين نقش دارند كه E توكوتري انول ها در ساخت ويتام ين خاصيت آنتي اكسيداني و ضد سرطاني دارند. بررسي ها نشان داده اند كه هيچ گياهي به اندازه روغن خرما حاوي E 80 درصد كاروتن و ويتام ين . نمي باشد E ويتامي

E 80 درصد كاروتن و ويتام ين .( نمي باشد( 55 E ويتاميندر روغن هسته خرما وجود دارد. كاروتنوئيدها به همراه اسكوربيك اسيد، آنزيم ها و پروتئين ها ،E ويتامين داراي خواص آنتي اكسيداني بوده كه از سلول ها و بافت ها در برابر اثرات مخرب راديكال هاي آزاد جلوگيري مي كنند. اين آنتي اكس يدان ها ي طبيع ي عملكرد سيستم ايمني را افزايش داده و منجر به سلامت قلب و عروق مي شوند و عليه سرطان، آرتر ي ت روماتوئي د و بيمار ي آلزايمر نقش حفاظتي ايفا مي كنند. توكوتري انول هاي موجود در روغن خرما با اثر بر روي آنزيم ها ي كبد ي، LDL را حفظ كرده و كلسترول مضر HDL كلسترول مفيد را حذف ميكند و منجر به جلوگ يري از اكسيداس يون چربي و كاهش فشارخون و بيماري هاي قلبي مي گردد .

هم چنين بعد از تمرينات ورزشي از اكسيداسيون پروتئيني و پراكسيداسيون ليپيدي جلوگيري مي كنند.

توكوتري انول هاي گاما و دلتا كه از روغن خرما استخراج مي شوند، مانع از سرطان س ينه، سرطان كبد و مي گردد. از طرفي اين EBV فعاليت ويروس تركيبات به واسطه خاصيت آنتي اكسيداني، راديكال ها ي آزاد را تخريب نمايند و سلول ها را از تخريب اكسيداتيو حفظ نمايند. پراكسيداسيون ليپيدي عملكردي است كه راديكال هاي آزاد را فراهم م ي كند؛ آلفا توكوفرول و گاما توكوفرول به د لي ل داشتن اثرات آنت ي اكس يداني روي پرواكسيداسيون ليپيدي تاثيرگذار بوده و از سرطان و بيماري هاي التهابي جلوگيري م ي كنند. از طرف ي و يا توكوتري انول وضع يت گلايسم يك را E ويتامين DNA بهبود مي بخشد، به عبارتي از تخري ب اكس يداتيو و جلوگيري نموده و مانع از گليكوزيلاس يون محصولات نهايي سر مي مي گردد و در نتيجه ديابت را كاهش مي دهند.

مكانيسم هاي حفاظتي تركيبات موجود در خرما و نقش آن ها در بيماري ها خرما حاوي تركيبات آلكالوئيدي، فلاونوئيدها، استروئيدها، تانن ها، ويتامين ها و فوليك اسيد بوده( 59،58 كه داراي خاصيت ضد التهابي، ضدميكروبي و ضد سرطاني مي باشند. در جدول شماره 4 نقش هر يك
از اين تركيبات نشان داده شده است.

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما