دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

مصر اولین تولید کننده خرما

مصر اولین تولید کننده محصول خرما در سال 2013 شناخته شده است. گزارش شده است که مصر اولین کشوري بوده است که مهندسی هیدرولیک و آبیاري نظامند را در کشاورزي بکار گرفته است. با اینکه کشاورزان مصري سابقه طولانی در ابیاري دارند، کشاورزان براي آبیاري محصولات خرما از روش جوي پوشتهاي در زمینهاي ق دیمی استفاده می کنند(به صورت مرسوم از حوضچههاي کوچک با ابعاد 10 متر مربع استفاده میشود). علاوه بر دیگر روشهاي آبیاري مورد استفاده اخیرا از آبیاري قطرهاي براي مبارزه با کم آبی استفاده میشود. تقریبا 47 درصد کل کشت و 35 درصد از درختان بارور خرما به روش حوضچهاي آبیاري میشود.

در مطالعه خرماي مصر ذکر شده است که افزایش تناوب آبیاري موجب محصول بزرگتر، باکیفیتتر و با محتواي آب بالاتر میشود. گرده افشانی نیز به صورت دستی انجام میشود. بردارنده مکانیکی براي خرما در 5 درصد )، نیمه / مصر به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد(از نردبانهاي چوبی استفاده میشود). خرما در سه گروه نرم ( 43 5 درصد) تولید میشود. محصول تازه تنها در فصل برداشت عرضه می شود و محصول / خشک ( 19 درصد) و خشک ( 2 خشک در جعبه هاي سنتی بستهبندي میشود. دماي نگهداري محصول صفر تا 4 درجه سانتیگراد است. علاوه بر محصول . خرما صنایع دستی، مبلمان و وسایل منزل نیز تهیه میشود مرکز تحقیقات ملی و مرکز تحقیقات کشاورزي بر روي هاضمهاي بیوگاز، نیروگاههاي احتراق زیست توده و گازیفایرها مطالعه می کند. با توجه به این مسئله که مصر در سطح وسیعی کشت خرما دارد، زیست توده خرما گزینه خوبی براي مواد پایه تولیدات انرژي بیو خواهد بود.

خرماي مصر با تولید 300 هزار تن در سال پتانسیل تولید 150 هزار متر مکعب اتانول در سال را دارد. با توجه به گزارش موجود نیاز است طرحی ترکیبی از روشهاي مرسوم و مدرن در جهت انتشار، حفاظت، توسعه ژنتیکی و کنترل بیماري و آفات براي رسیدن به کشت اقتصادي برنامهریزي شود. لازم است روشهاي مدرن در حالی که به صنعت . کشت خرما ارائه میشود، کشاورزان نیز در این راستا آموزش ببینند


ایران از تولید کنندگان اصلی خرماي جهان

در ایران خرما، مهمترین محصول بعد از پسته به شمار میرود. خرما در ایران در شرایط آب و هوایی کمربند جنوبی رشد می - کند. طبق گزارش جهاد کشاورزي 98 درصد خرماي ایران در جنوب کشور قرار دارد. طبق گزارش فائو در سال 2014 ایران بعد از مصر و عربستان سومین تولید کننده خرما بوده است. علاوه بر برداشت در سطح وسیع، تولیدات بالا و سازگاري بالاي کشت، مقادیر صادرات خرما در سالهاي اخیر رضایت بخش نبوده است.

از مشکلات موجود در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کشت و برداشت سنتی، ارقام با عملکرد پایین، تجهیزات سردخانهاي ناکافی، سیستم هاي بسته بندي سنتی، هزینه هاي بالاي بازاریابی، دانش فناوري اندك تولید و صادرات، سرمایه گذاري ناکافی توسط بخش خصوصی، رقابت بازارهاي جهانی، روشهاي تبلیغاتی غیر موثر.

مرکز تحقیقات خرما و میوه هاي گرمسیري ایران تحقیقات خود را در سال 1993 روي برنامه هاي ملی آغاز کرده است و هفت گروه تکنیکی تحت نظر وزارت کشاورزي از سال 2009 کار خود را با اهداف زیر شروع کردند:

اصلاح نباتات، شیوههاي فنی کشت، گیاه پزشکی، آبیاري، تغذیه، مکانیزاسیون، سیستم فراوري و بسته بندي، سیاست هاي مدیریتی در ایران بیشتر ارقام به صورت سنتی کشت میشوند. گرده افشانی به دو صورت مصنوعی(سه روش) و طبیعی انجام میشود و در جنوب و جنوب غرب گرده افشانی به صورت طبیعی صورت میگیرد.

گرده افشانی به صورت مصنوعی با ابزار (گرده افشان مکانیکی یا گرده افشان الکتریکی) انجام میشود که بسته به نوع آن به یک یا دو نیروي کارگري نیاز دارد. مخزن سبوس گندم، بقایاي شاخه هاي زمینی که ،Talcum powder . گرده افشان علاوه بر گرده محتوي مواردي از جمله است کاملا مشابه دانه هاي گرده باشند و تاثیر منفی روي دسترسی به گرده یا جوانه زنی نداشته باشند . ایران اولین دارنده هاي 1990- منابع ژنتیکی از خرما (تاسیس 1960 ) است. اولین بافت کشت در ایران تحت نظر وزارت کشاورزي در سالهاي 1988 انجام گرفت.

از موارد توسعه سریع عملیات پس از برداشت (همه مراحل ) به صورت مکانیزه به تاسیسات مجهز در اهواز( 2010 ) میباشد؛ قسمت پایلوت این تاسیسات شامل سردخانه هاي ذخیره مطابق با استانداردهاي جهانی، ماشین هاي شستشو و خشک کن، دستگاه شیره خرما ساز میشود هرچند میوه ها هنوز هم به روش هاي مرسوم برداشت میشود ولی عملیات برداشت رشد سریعی در توسعه داشته است.

بعد از برداشت مراحل زیر به ترتیب انجام میشود: ضد عفونی کردن (متیل بروماید)(جایگزین شده با اشعه گاما در انبار -انبارمانی 9ماه)، شستشو(ماشینهاي اتوماتیک-خشک کردن با جریان هواي گرم)، دسته بندي(نیروي انسانی و تسمه نقاله). محصولات پودر ،(Diced) خرماي تکهاي ،(Extruded) خرما قالبی ،(Paste) بدست آمده از خرما به شرح زیر میباشد: شیره خرما Press ) کیک فشرده ،(Sago) پنیر خرما ،(syrup) سیروپ ،(honey) عسل خرما ،(yeasts) مخمر ،(Powder) خرما بیشتر خرماي ایران به طور مستقیم و بدون هیچ فراوري یا مقدار کمی فراوري به مصرف میرسد.

از موانع اصلی توسعه صنعت خرماي ایران به موارد زیر اشاره شده است:

توسعه کشتهاي ترکیبی، کشت سنتی، مقادیر زیاد زباله در کشت، تولید گران قیمت، استانداردهاي پایین سیستم بسته بندي و نگهداري، هزینه هاي بالاي فروش، روشهاي تبلیغاتی غیر موثر

عربستان سومین تولید کننده خرما

عربستان به عنوان دومین تولید کننده خرماي جهان، بعد از مصر، دلیل میزان وسیع محصول خود را اقلیم مناسب کشت خرما به دلیل گستره وسیع و تغییرات دما طی تابستان و زمستان ذکر کرده است؛ که در کنار تولید وسیع داراي 64 کارخانه فراوري خرما است. اما با توجه به پتانسیل بالاي تولید این کشور هنوز هم تولید کم و تلفات زیاد نسبت به منابع موجود احساس می- شود با اینکه 80 درصد هزینه تولید را هزینههاي کارگري به خود اختصاص میدهد(هزینه هاي کارگري، شیمیایی و انرژي براي پمپاژ بالاترین هزینه ها را به خود اختصاص میدهند)، ولی هنوز هم بیشتر کشاورزان به صورت دستی گرده افشانی را انجام 5 متر و آبیاري به صورت غرقابی انجام میشود. در باغات مدرن آبیاري به - میدهند.

در باغات سنتی فاصله بین درختان 2 صورت قطرهاي و بارانی انجام میشود؛ که آبیاري قطرهاي عملکرد بیشتر محصول را به دنبال دارد. قانون منع رد و بدل درختان خرما بدون اجازه دولت در سال 1990 وضع شده است. در کشور عربستان تولید مثل درخت خرما به شیوه کشت بافت صنعتی نشده است.

در گزارش مربوط به تولید خرما در عربستان به این نکته که تنک کردن 30 درصد خوشهها 4 هفته بعد از گرده افشانی موجب باروري بهینه خواهد شد؛ اشاره شده است. همینطور دلیل کاهش باروري درختان خرما موارد زیر مناسب و گران قیمت بودن ارقام (offshoot) ذکر شده است: درختان قدیمی، ارقام با کیفیت پایین، عدم وجود پاجوشهاي با کیفیت بالا. برداشت به دو صورت سنتی و مکانیزه انجام میگیرد. به صورت دستی توسط کارگر ماهر انجام می شود؛ به علت فشردگی خاك، هزینه هاي بالاي ماشین آلات و هزینه کارگري پایین رواجتر است.

برداشت مکانیزه به دو صورت است -1 برداشت با صفحه هاي بالابر با ارتفاع 4 و نیم متر که به تراکتور متصل میشود. 2- تراکتور ماشین خدمات درخت خرما با دسترسی به ارتفاع 10 متر و تحمل وزن 130 کیلو گرم(متصل به تراکتور)

مراحل فراوري خرما به شرح زیر انجام میشود:

مرحله ضد عفونی کردن (قبلا بواسطه متیل بروماید انجام می شده است) با کربن دي اکسید و گرمادهی جایگزین شده است. مرحله شستشو( به صورت پاششی و خشک کردن بلافاصله با جریان هواي 65 درجه سانتیگراد)، دسته بندي محصولات( با نیروي انسانی و تسمه نقاله)، درجه بندي ، جلا دادن، وزن کشی. - گرم 55 12- 20 کیلوگرمی است.طول دوره انبارداري 10 - بسته بندي (بسته هاي وکیوم) که بالاترین فروش مربوط به بسته هاي 1 ماه است و دماي انبارداري 18 - درجه سانتیگراد است. صادرات خرماي عربستان به کشورهاي فرانسه، آلمان، هند و آمریکا است. ظرفیت مهمترین کارخانه فراوري خرما 25 هزار تن در سال است. موارد استفاده از خرما تهیه شیره خرما، در پخت و پز، تهیه سیروپ، سرکه، مربا و نان عربی است.

خرماهاي بلا استفاده و بقایاي تولیدات و درخت خرما به آمریکا و کره جنوبی براي تولید اتانول صادر میشود. براي جایگزینی مخمر تهیه شده از خرما با مخمرهاي وارداتی(تهیه شده از ملاس) با جذب خرماهاي بلااستفاده تلاش میشود. تولیدات کشاورزي عربستان به آب آبیاري که به طور عمده از اعماق زمین تامین میشود. مشکلات عمده این کشور در رابطه با تولید خرما تلفات پس از برداشت، تلفات مکانیکی و ضرر ناشی ازحشرات و پرندگان است.

مطالعات گستردهاي با هدف یافتن راه هاي جدیدي براي استفاده اقتصادي خرماهاي با کیفیت بالا و خرماهاي مازاد ، محصولات فرعی و خرماهاي بلا استفاده انجام شده است طبق گزارش تهیه شده از وضعیت خرماي عربستان سیاست هاي این دولت با تمرکز بر محدودیت توسعه آینده کشت خرما و استفاده اقتصادي آبهاي زیر زمینی تجدید ناپذیر در موازات محدودیت تولیدات تجاري با کیفیت بالاي کشت هاي خرما ، برنامه هایی را در نظر بگیرد 5. خرما در منطقه فلسطین اشغالی فلسطین اشغالی به دلیل بهرهوري از امکانات ماشینی و بهروز، گام مهمی در جهت تولید و صدور این محصول به بازارهاي جهانی برداشته است. در 1931 براي اصلاح ارقام وحشی، نمونه هاي نخلهاي ممتاز از مصر عراق و ایران به اسرائیل منتقل شدند. در سال 2005 در منابع ژنتیکی تجدید نظر شد. فلسطین اشغالی صادر کننده 13 هزار تن خرما به اروپا است.

کشت خرما در این منطقه طرح ریزي شده است ولی به دلیل سنتی بودن زمانبر است. از سال 1990 وسعت باغات 10 برابر و عملکرد محصول 17 برابر شده است. گرده نمونههاي ممتاز در دماي 18 - درجه سانتیگراد براي ماهها نگهداري می شود . از حداقل گرده براي بارور کردن هر درخت جهت کاهش تعداد میوه، کاهش نیاز به کارگر و تنک کردن و کاهش حساسیت به .[ شرایط محیطی استفاده میشود. مواد بکار رفته در گرده افشانی تالک معدنی و نشاسته سیبزمینی هستند[ 3 تنک کردن به صورت دستی انجام میشود. سیستم آبیاري بسته و آبیاري قطره اي است. 78 درصد فاضلاب براي آبیاري در کشاورزي بکار میرود. 90 درصد خرماي منطقه فلسطین اشغالی با آب کیفیت پایین آبیاري میشود. در مدت 15 سال 2هزار هکتار ازخرماي این ناحیه با آب بازیافت آبیاري میشود. سیستم هاي آبیاري با رایانه کنترل میشود. از روشهاي آنالیز آب از جمله گرمانگاري، ضریب هدایت آب ساقه، گرماي از دست رفته در این سیستم استفاده میشود و کمپوست براي تغذیه گیاه بکار میرود.

از مزایاي این سیستم به مواردي همچون میزان آبیاري و تناوب قابل تنظیم، اضافه کردن کود و مواد غذایی اشاره میشود. برداشت به صورت سنتی مرسومتر است(هزینه بالاي نیروي کارگري). استفاده از نردبان براي ارتفاع بیش از 4 متر است(هزینهها با توجه به سایز ). تلفات در روش - دو متر ممنوع است؛ بنابرین روش مکانیزه براي ارتفاع بیش از 20 مکانیزه 5 درصد برآورد شده است. بستهبنديها به صورت 100 گرمی تا 5 کیلویی(بسته هاي 500 گرمی تا 1 کیلوگرمی محبوبترند) هستند و سیستم دسته بندي و وزنکشی مکانیزه است.

از سیستم طیف سنجی براي تشخیصمیوههاي اسیب دیده با مانیتور محتواي رطوبتی یا استفاده از الکترودها براي سنجش محتواي رطوبتی میوه استفاده میشود. بعد از برداشت برگهاي اضافی چیده شده و براي تهیه کود آلی به مالچ تبدیل میشوند قانون منع ورود و خروج درخت خرما و واردات محصولات صنایع دستی آن در سال 1970 وضع شد. در 90 سال گذشته 30 رقم درخت خرما از دیگر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است و امروزه صنعت خرماي این منطقه بر پایه 9 رقم استوار است. همه ارقام موجود ممتاز هستند و از دیگر کشورها تهیه شده اند .

بالاترین استانداردها مطابق با بازارهاي اروپایی پشتیبانی شده است. 15 درصد درختان خرما از سال 1994 حاصل کشت بافت هستند. 15 هزار تن از 35 هزار تن خرماي تولیدي به اروپاي شرقی، قاره آمریکا، خاور میانه، اروپاي شرقی، شمال شرقی آسیا و اقیانوسیه صادر میشود 6. نتیجه گیري امروزه مدیریت علمی بوسیله تکنولوژي لازمه سیستمهاي کشاورزي است. گسترش تکنولوژي در کشاورزي با روندي روبه - رشد مواجه است.

افزایش روز افزون جمعیت و تقاضا براي غذا دامنه گستردهاي از تکنولوژيها در حیطهي کشاورزي مدرن و دقیق و محصولات جانبی در رابطه با کشاورزي توجه مدیران را به خود جلب کرده است. استفاده ازتکنولوژي در کنار دیگر نهادهها موجب صرفهجویی در مصرف نهادهها و کاهش ضایعات و زمانبندي به موقع در کشاورزي شده است. مدیریت دقیق- تر و علمی نه تنها بر افزایش عملکرد نهادهها بلکه در مراحل بعد از برداشت تاثیر گذاشته است. برنامه ریزي و پیش بینی در مراحل بعد از برداشت و انبارداري میتواند عاملی در موفقیت در نیل به هدفهاي تعیین شده و مدیریت هزینه ها باشد.

با توجه به شرایط امروز به مدیرانی نیاز است که آگاهانهتر عمل کنند و از کلیه ي تمهیدات و فنون موجود بهره گیرند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که آثار مثبت، مفید، بیشتر و تلفات کمتري داشته باشد. نکته ي قابل توجه این است که محصولات تولیدي باید پاسخگوي روند افزایشی نیازها و خواستها باشد. براي تجهیز و تخصیص مناسب از امکانات و تجهیزات نیاز است از تکنولوژيهاي پیشرفتهي امروزي درخور شرایط استفاده شود

درب آکاردئونی

حفاظ پنجره

حفاظ شاخ گوزنی

آرملات

بتن سخت

بتن اکسپوز

کفپوش بتنی

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان

اجاره روزانه خانه در اصفهان

کار در ارتفاع بدون داربست

وکیل در اصفهان

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما